Apostille w Niemczech

  Apostille w Niemczech

  Apostille w Niemczech – oświadczenie klauzulą apostille

  Owa klauzula zaświadcza o pochodzeniu danego dokumentu z określonego urzędu oraz przekazuje informacje o autentyczności podpisu oraz pieczęci złożonych przez urzędnika z zagranicy. Dzięki temu można używać zagranicznych dokumentów w danym kraju, np. dokumentów w Niemczech.

  Polska wraz z Niemcami są w Konwencji Haskiej co oznacza brak legalizacji dokumentów urzędowych od 5 października 1961 roku. Wystarczy być w posiadaniu klauzuli apostille w Niemczech czy w Polsce.

  Dokumenty federalne

  Federalny Urząd Administracyjny.

  Wyjątek: w przypadku dokumentów z Federalnego Sądu Patentowego i Niemieckiego Urzędu Patentowego apostille wydaje prezes Niemieckiego Urzędu Patentowego.


  To Cię zainteresuje:

  Aktualne oferty pracy w Niemczech


  Certyfikaty niemieckich krajów związkowych:

  Odpowiedzialność nie jest uregulowana jednolicie w krajach związkowych. Dlatego w konkretnym przypadku zaleca się zwrócenie się do wystawcy dokumentu, który może wystawić „apostille haskie”. Zwykle są za to odpowiedzialni.

  Dokumenty organów administracyjnych (z wyjątkiem sądowych organów administracyjnych):

  – ministerstwa (administracje senatu) ds. spraw wewnętrznych; prezydenci okręgów; Prezydent Okręgu; samorząd okręgowy;

  – w Berlinie: Państwowy Urząd ds. Cywilnych i Regulacyjnych;

  – w Dolnej Saksonii: wydziały policji;

  – w Nadrenii-Palatynacie: Dyrekcja Nadzoru i Usług w Kaiserslautern;

  – w Saksonii: biura regionalne w Chemnitz, Dreźnie i Lipsku;

  – w Saksonii-Anhalt: urząd administracji państwowej w Magdeburgu;

  – w Turyngii: urząd administracji państwowej w Weimarze.

  Pisma organów administracji sądowej, sądów powszechnych (sądów cywilnych i karnych) oraz notariuszy:

  – ministerstwa (wydziały senackie) sprawiedliwości; Prezesi sądów okręgowych (lokalnych).

   Dokumenty z innych sądów (z wyjątkiem sądów powszechnych):

  – ministerstwa (administracje senatu) ds. spraw wewnętrznych;

  – prezydenci okręgów; Prezydent Okręgu; samorząd okręgowy;

  – ministerstwa (wydziały senackie) sprawiedliwości;

  – Prezesi sądów okręgowych (lokalnych).

  Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu klauzuli apostille.

  Opublikowano wykaz państw sygnatariuszy Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.:

  hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

  Od 16 lutego 2019 roku weszły w życie nowe ustawy związane z potwierdzaniem i legalizacją zagranicznych dokumentów z państw Unii Europejskiej w pozostałych państwach ugrupowania.

  Owe zmiany są ściśle związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z 6 lipca 2016 roku dotyczącego przemieszczania się obywateli w ramach krajów Unii Europejskiej oraz ich dokumentów, oraz wiąże się to ze zniesieniem nadawania klauzuli apostille na niektóre dokumenty.

  Rozporządzenie gromadzi akta dotyczące m.in.: urodzenia, faktu, że dana osoba żyje, zgonu, nazwiska, małżeństwa (w tym stanu cywilnego i stanu cywilnego), rozwodu, separacji prawnej lub unieważnienia małżeństwa, pochodzenia, adopcji, miejsca zamieszkania i /lub miejsce zwykłego pobytu, obywatelstwo lub zaświadczenie o dobrym postępowaniu.

  Jeśli dany dokument został objęty nowym rozporządzeniem 2016/1191 nie wymaga się na nim umieszczania klauzuli apostille jeżeli przemieszczany jest w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej. W wypadku gdy określony organ zagranica wymaga powyższej klauzuli na dokumencie z Polski, należy przeczytać o tych informacjach na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP .

  Podstawa prawna

  – Konwencja znosząca skutki prawne.

  – Zarządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w nawiązywaniu kontaktu z władzami państwa poprzez upoważnienie do przedkładania aktów urzędowych Unii Europejskiej i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012

  – Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

  – Zarządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w nawiązywaniu kontaktu z władzami państwa poprzez upoważnienie do przedkładania aktów urzędowych Unii Europejskiej i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012

  – Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedstawionych niektórych dokumentach wskazanych w określonych scenariuszach


  Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl

  Szukaj ogłoszeń

  Top