Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w Niemczech oraz pozostałych krajach

  Aby rozpocząć procedurę związaną z zrzeczeniem się obywatelstwa polskiego należy złożyć wniosek do Konsula w rejonie określonym i zależnym od miejsca zamieszkania.

  Uwaga: Nie należy przesyłać wniosku do Kancelarii Prezydenckiej, ponieważ w takim wypadku będzie on zwrócony.

  Dane dokumenty można złożyć na kilka sposób np. osobiście ale i pocztą, lecz wtedy należy zwrócić uwagę aby własny podpis był poświadczony w sposób notarialny.

  Przyznanie zgody na rezygnację z obywatelstwa polskiego, rodzica jest związane bezpośrednio z dzieckiem (małoletnim), które zostaje pod opieką rodzicielską, jeśli drugi rodzic nie ma opieki rodzicielskiej lub gdy złoży zaświadczenie o pozytywnym zdaniu utraty obywatelstwa krajowego.

  Osoby w wieku szesnaście do osiemnaście lat są zobowiązane do złożenia zgody o zrzeczeniu się obywatelstwa. Aby to zrobić należy osobiście udać się w konsulatu i złożyć oświadczenie.


  Warto zobaczyć:

  Aktualne oferty pracy w Niemczech


  Ile trwa procedura?

  Po uzyskaniu przychylnej odpowiedzi ze strony Prezydenta, obywatel kraju traci ten status po złożeniu wniosku. Nie ma jednak ściśle określonego terminu, ponieważ Prezydent nie jest związany terminowo.

  Od wydania decyzji przez Prezydenta utrata obywatelstwa trwa 30 dni lecz może trwać krócej jeśli on sam tak zadecyduje.

  W jaki sposób można odebrać dokumenty?

  Podczas składania wniosku należy wybrać opcje odebrania dokumentów, ponieważ można to zrobić osobiście jak i pocztą. Należy omówić to wcześniej.

  Podczas zrzekania się polskiego obywatelstwa należy pamiętać również o zwróceniu paszportu polskiego, ponieważ traci on ważność w takim momencie. 

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, 

  2. Zdjęcie paszportowe,

  3. Dokumenty potwierdzające: 

  • – twoje dane
  • – dane współmałżonka (jeśli dotyczy),
  • – dane nieletnich zawarte we wniosku (jeśli dotyczy),
  • – dokument potwierdzający obywatelstwo innego państwa lub obietnicę jego uzyskania,
  • – dokumenty potwierdzające, że jesteś obywatelem polskim

  W szczególności na dowód danych i informacji podanych we wniosku można złożyć następujące dokumenty:

  1. Dokumenty potwierdzające tożsamość i narodowość;
  2. odpisy polskich aktów urodzenia, 
  3. Kopie polskich aktów małżeństwa lub innych dokumentów poświadczających stan cywilny;
  4. Dokumenty potwierdzające tożsamość i narodowość małżonka; 
  5. Dokumenty ustalające osobowość małoletniego(-ych). 
  6. Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko, należy dodatkowo złożyć następujące dokumenty: 
  7. odpis aktu urodzenia dziecka,
  8. oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego – oświadczenie odnotowuje konsul (konsul w Niemczech),
  9. pisemna zgoda dziecka na nabycie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni, którego dotyczy wniosek, ukończył 16 lat – oświadczenie odnotowuje konsul. 
  10. Notatka:
  11. Wniosek należy wypełnić wyłącznie w języku polskim,
  12. Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być poświadczone przez konsula za zgodność z oryginałem, 
  13. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku niektórych dokumentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej zamiast tłumaczenia można złożyć standardowe wielojęzyczne formularze wydane przez zagraniczny urząd stanu cywilnego zgodnie z Rozporządzeniem 2016/1191,  
  14. Dokumenty pochodzące z krajów UE i nie objęte rozporządzeniem 2016/1191 powinny być opatrzone klauzulą ​​apostille, 
  15. Dokumenty pochodzące z państwa trzeciego spoza UE powinny być opatrzone klauzulą ​​apostille – w przypadku państw będących stronami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (GB: Dz.U. 2005 Nr 112 poz. 938) lub zalegalizowanych przez polskiego konsula – w przypadku innych krajów.

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim
  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne
  3. Zarządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r.  w nawiązywaniu kontaktu z władzami państwa poprzez upoważnienie do przedkładania aktów urzędowych Unii 
  4. Europejskiej i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012
  5. Konwencja znosząca powstawanie legalizacji administracji urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

  Na podstawie materiałów ze strony: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl
  Fot: pixabay.com|@congerdesign

  Szukaj ogłoszeń

  Top